วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

         วันที่ 4    ลาป่วย
         วันที่ 5    วันหยุด
         วันที่ 6    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/2 เรื่องการหารากที่สาม
         วันที่ 7   เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น ม.2/1 และ นักเรียนชั้น ม.5/3 แทนครูพี่เลี้ยง   สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3, ม.2/4  เรื่องการหาค่ารากที่สาม ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่7

 สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555                
                     วันที่ 3 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3 และ ม.2/4เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ         

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่สองโดยการเปิดตารางภาคผนวก กิจกรรมประชุมนักเรียน ( ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงที่จะใช้ในงานวันพ่อ ) ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือชั้น ม.2

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่6

          วันที่ 26 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ
และสอนม.2/4เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ         
          วันที่ 27 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
          วันที่ 28 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 29 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการหารากที่สองโดยการแยกตัประกอบ   จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน 2   วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ
    

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่5

          วันที่ 19 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน
และสอนม.2/4เรื่อง  จำนวนตรรกยะ      
          วันที่ 20 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนาม และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง จำนวนตรรกยะ         
          วันที่ 21 ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองตรวจค้นการพกอาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามมาโรงเรียน  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4 เรื่อง รากที่สอง ชั้น ม.2/3  เรื่องจำนวนตรรกยะ  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 22 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องรากที่สอง
          วันที่ 23 สอนคณิคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องรากที่สอง
และสอนม.2/4เรื่อง  การหาค่ารากที่สอง และเข้าร่วมการประชุมนักเรียน     

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
       
         วันที่ 16  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน  
ชั้น ม.2/3   การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม     

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คาบ
วัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4

คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
วันจันทร์

ม.2/4ม.2/3


วันอังคาร


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4   ม.2(ก.1)

ม.2/2


วันพุธ

ม.2/4

ม.2/3
วันพฤหัสบดี
ม.2/2


วันศุกร์ม.2/4

ม.2/3


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
         วันที่ 12 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้  และสอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ม.2/4
         วันที่ 13 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนาม และสอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้น ม.2/2
         วันที่ 14 สอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสม.2/3 และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4 เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
         วันที่ 15 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน         

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 7  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3 ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้      
         วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ 
         วันที่ 9  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้         

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 ลาป่วย
         วันที่ 6 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เองการการแยกตัวประกอบของพหุนาม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 เรื่องบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส      

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนชั้น ม.2/2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 2/2  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 2 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4    เรื่องบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555
         วันที่ 22 เปิดเทอมวันแรก แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนและแจกตารางเรียนให้กับนักรียนในกลุ่มที่ปรึกษา
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
         วันที่ 24  สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4
         วันที่ 25 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 2/2  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4    เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 20

วันที่ 24-28 กันยายน 2555
24-25 กันยายน 2555 อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
25-28 กันยายน 2555  สอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 มีหน้าที่เดินข้อสอบของอาคาร 3

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 19

วันที่ 17-21กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
21 กันยายน กิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ที่เกษียญอายุราชการ

 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 กันยายน จัดทำพุ่มผ้าป่าการศึกษา

13 กันยายน เข้าร่วมงานสมโภชองค์ผ้าป่า

14  กันยายน กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7 กันยายน 2555
3-4 กันยายน อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2
5-7 กันยายน เป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2 )ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  วันที่13-16 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 สิงหาคม กิจกรรมวัน
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 30 กรกฎาคม-3สิงหาคม 2555  
กิจกรรมกีฬาอำเภอ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11  วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555  
ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 25555 คุมสอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม. 6/1 ม.6/2 และ ม.1/7
จัดค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาสาสตร์ ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 25555 ที่จังพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10  วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555  
จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม
เตรียมอุปกรณ์ และเอกสารสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555  มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด  การโบกธง การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน
วันที่ 11 กรกฎาคม โรงเรียนประกาศปิดเพื่อให้นักเรียนได้หยุดพักผ่อน 1 วัน
วันที่ 12-13 กรกฎาคมเข้าสอนนักเรียนในชั้นม. ตามที่ได้รับมอบหมาย สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1  ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้อนรับคณะครูที่มาเยี่ยมชมและประเมินคุณภาพของโรงเรียน และเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนัดแนะการปฏิบัติงานและการแต่งกายเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียน  ตรวจและเปลี่ยนแฟ้มตารางเรียน  ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศของห้องที่ปฏิบัติการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  อยู่เวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่  4 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าหัวหน้าห้องแต่ละชั้น แต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3 วันที่ 28-1  พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าเวรวันอังคาร ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสายที่ประตูโรงเรียน   เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  2/1  ร่วมกับคุณครูลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์ ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ได้รับหน้าที่จากฝ่ายธุรการให้เก็บเงินค่าเทอมจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน  เข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

          สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา นครศรีธรรมราชวัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4

คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
จันทร์


ค22101
2/3
426

อังคาร
ค22101
2/3
426

ค22203
ม.2
421
ค22101
2/2
426
ค22101
2/4
426


วันพุธค22101
2/2
426
พฤหัสบดี
ค22101
2/4
426ศุกร์

ค22101
2/4
426
ค22101
2/2
426
ค22101
2/3
426