วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่สองโดยการเปิดตารางภาคผนวก กิจกรรมประชุมนักเรียน ( ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงที่จะใช้ในงานวันพ่อ ) ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือชั้น ม.2

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่6

          วันที่ 26 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ
และสอนม.2/4เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ         
          วันที่ 27 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
          วันที่ 28 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 29 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการหารากที่สองโดยการแยกตัประกอบ   จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน 2   วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ
    

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่5

          วันที่ 19 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน
และสอนม.2/4เรื่อง  จำนวนตรรกยะ      
          วันที่ 20 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนาม และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง จำนวนตรรกยะ         
          วันที่ 21 ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองตรวจค้นการพกอาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามมาโรงเรียน  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4 เรื่อง รากที่สอง ชั้น ม.2/3  เรื่องจำนวนตรรกยะ  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 22 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องรากที่สอง
          วันที่ 23 สอนคณิคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องรากที่สอง
และสอนม.2/4เรื่อง  การหาค่ารากที่สอง และเข้าร่วมการประชุมนักเรียน     

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
       
         วันที่ 16  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน  
ชั้น ม.2/3   การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม     

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คาบ
วัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4

คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
วันจันทร์

ม.2/4ม.2/3


วันอังคาร


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4   ม.2(ก.1)

ม.2/2


วันพุธ

ม.2/4

ม.2/3
วันพฤหัสบดี
ม.2/2


วันศุกร์ม.2/4

ม.2/3


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
         วันที่ 12 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3  เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้  และสอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ม.2/4
         วันที่ 13 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนาม และสอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้น ม.2/2
         วันที่ 14 สอบท้ายบทเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสม.2/3 และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4 เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
         วันที่ 15 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และการเขียนทศนิยมซำในรูปเศษส่วน         

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 7  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3 ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้      
         วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ 
         วันที่ 9  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้         

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 ลาป่วย
         วันที่ 6 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เองการการแยกตัวประกอบของพหุนาม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 เรื่องบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส      

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนชั้น ม.2/2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 2/2  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 2 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4    เรื่องบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555
         วันที่ 22 เปิดเทอมวันแรก แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนและแจกตารางเรียนให้กับนักรียนในกลุ่มที่ปรึกษา
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
         วันที่ 24  สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4
         วันที่ 25 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 2/2  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
         วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม.2/4    เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส