วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555  อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนัดแนะการปฏิบัติงานและการแต่งกายเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียน  ตรวจและเปลี่ยนแฟ้มตารางเรียน  ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศของห้องที่ปฏิบัติการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  อยู่เวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่  4 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าหัวหน้าห้องแต่ละชั้น แต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3 วันที่ 28-1  พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าเวรวันอังคาร ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสายที่ประตูโรงเรียน   เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  2/1  ร่วมกับคุณครูลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์ ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ได้รับหน้าที่จากฝ่ายธุรการให้เก็บเงินค่าเทอมจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน  เข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

          สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา นครศรีธรรมราชวัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4

คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
จันทร์


ค22101
2/3
426

อังคาร
ค22101
2/3
426

ค22203
ม.2
421
ค22101
2/2
426
ค22101
2/4
426


วันพุธค22101
2/2
426
พฤหัสบดี
ค22101
2/4
426ศุกร์

ค22101
2/4
426
ค22101
2/2
426
ค22101
2/3
426