วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  วันที่13-16 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 สิงหาคม กิจกรรมวัน
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาและสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.2

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 30 กรกฎาคม-3สิงหาคม 2555  
กิจกรรมกีฬาอำเภอ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11  วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555  
ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 25555 คุมสอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม. 6/1 ม.6/2 และ ม.1/7
จัดค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาสาสตร์ ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 25555 ที่จังพัทลุง