วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่19

สัปดาห์ที่ 19  วันที่ 26 ก.พ. -1 มี.ค.2556
           วันที่ 26-28 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2  มีหน้าที่จ่ายและเก็บข้อสอบให้กับกรรมการควบคุมห้องสอบ
        

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่18

สัปดาห์ที่ 18  วันที่ 18-22 ก.พ. 2556
           วันที่ 18 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
           วันที่ 19 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  คุมสอบนักเรียนชั้น ม.2/1 แทนครูพี่เลี้ยง สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  ทำแบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์รัฐวุฒิ ตกแต่งเวที และซุ้มที่ใช้ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6
          วันที่ 20 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/3และ ม.2/4 ทบทวนความรู้เรื่อง เส้นขนาน  ตรวจงานและสมุดจดของนักเรียนและให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง
          วันที่ 21  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ทบทวนความรู้เรื่อง เส้นขนาน  และให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง  บรรจุข้อสอบวิชา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 , ม.2/3และ ม.2/4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้น ม.2
          วันที่ 22 ตรวจงานและลงคะแนนให้นักเรียนที่ส่งงานเพิ่มเติม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และม.2/4 ทบทวนเรื่องที่เรียน และให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง จัดห้องสอบ 426

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่17

สัปดาห์ที่ 17  วันที่ 11-15 ก.พ. 2556
           วันที่ 11 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม2/4 เรื่องการบวก การลบทศนิยม  ช่วยอาจารย์จรรย์ธนเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 12 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วยอาจารย์จรรย์ธนและอาจารย์ปรีชาเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 13 กิจกรรมวันวิชาการ มีการจัดโชว์ผลงานของชุมนุมต่างๆ ชุมนุมคณิตศาสตร์มีการโชว์ผลงานของนักเรียน ( โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.1 ) มีการจัดเกมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น เกมสอยดาว พับกระดาษ เกม24 บิงโก้ ปาเป้า สนุกเกอร์ ไหนำโชค
          วันที่ 14 ตักบาตรอาหารแห้ง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์ลัดดาวัลย์สอนห้อง ม.2/1และ ม.5/3        ช่วยแนะนำการสร้างรูปตึก(ไฮโซกริส ) ให้นักเรียนชั้น ม.6/1
         วันที่ 15 ช่วยอาจารย์ณัฐพงษ์แจกไปประเมินเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ออกแบบใบประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม2/4 เรื่องมุมภายในและมุมแย้งของเส้นขนาน  ช่วยแนะนำการสร้างรูปตึก(ไฮโซกริส ) ให้นักเรียนชั้น ม.6/1

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่16

สัปดาห์ที่ 1  วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
           วันที่ 4 ช่วยอาจารย์ลัดดาวัลย์คุมสอบชั้นม. 2/1สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการบวก การลบทศนิยม   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 5 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วยอาจารย์จรรย์ธน คิดกิจกรรมที่จะจัดในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 7 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน เตรียมอุปกรณืที่จะใช้ในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่15

สัปดาห์ที่ 15  วันที่ 28ม.ค.-1ก.พ. 2556
           วันที่ 28 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการบวกทศนิยม   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 29   เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องสมบัติการเท่ากัน  ช่วยอาจารย์จิตรลัดาเดินหนังสือแจ้งวันเวลาการติวเข้ม O-Net ให้นักเรียนชั้น ม 3 ม.6 แก่หัวหน้าหมวดต่างๆ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 31 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 1 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่14

สัปดาห์ที่ 14  วันที่ 21-25 ม.ค. 2556
           กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 14-18ม.ค. 2556
           วันที่ 14     สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการตรวจคำตอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม    เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 15  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ ช่วยอาจารย์รวีวรรณตัดและตกแต่งดอกกุหลาบที่ใช้ในงานวันครู  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 16 กิจกรรมวันครู ช่วนอาจารย์อารอบเตรียมอาหารสำหรับครูที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร จัดเก็บภาชนะใส่อาหารไปล้างทำความสะอาด
          วันที่ 17 ลาป่วย
          วันที่ 18 ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้าสอนชั้น ม 2/1 แทนครูพี่เลี้ยง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2/3 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม
เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

วันที่ 11 มกราคม 255

สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2/3 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม
เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11ม.ค. 2556
           วันที่ 7 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารากที่ 3 สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม  ทำรายงานสรุปผลการกิจกรรมวันพ่อ จัดป้ายนิเทศเรื่องเส้นขนาน  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 8 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารากที่3  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 9 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กิจกรรมลูกเสือชั้น ม.2 เก็บสมุดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือ ม.2  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 10 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
           วันที่ 3    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค ช่วยอาจารย์จิตรลดา ทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันพ่อ  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดป้ายนิเทศเรื่องเพศศึกษาเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 4    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารากที่ 3 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
   

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่11

           สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 31ธ.ค.2555 - 4 ม.ค.2556
           วันที่ 31-1     วันหยุด
           วันที่ 2          สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และม.2/4 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่10

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 24-28 ธ.ค. 2555
           วันที่ 24         โรงเรียนปิด
           วันที่ 25-28    กิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ที่สนามกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )  ช่วยอาจารย์ตกแต่งขบวนพาเหรด ขายของที่ระลึกงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่9

           สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
           วันที่ 17 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการหารากที่ 3โดยการแยกตัวประกอบ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 18 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 19 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่3 โดยการเปิดตาราง เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 20 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการหารากที่3 โดยการเปิดตาราง เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 21 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่3 โดยการเปิดตาราง(ต่อ) ช่วยอาจารย์โสภาทำของที่ระลึกในงานศพของนักเรียนชั้น ม.4/1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่8

           สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 10-14 ธ.ค. 2555
           วันที่ 10    วันหยุด
           วันที่ 11    เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
           วันที่ 12-14  กิจกรรมสอบกลางภาค เดินข้อสอบของอาคาร 3 และจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับอาจารฝ่ายวิชาการ