วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่16

สัปดาห์ที่ 1  วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
           วันที่ 4 ช่วยอาจารย์ลัดดาวัลย์คุมสอบชั้นม. 2/1สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการบวก การลบทศนิยม   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 5 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วยอาจารย์จรรย์ธน คิดกิจกรรมที่จะจัดในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 7 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน เตรียมอุปกรณืที่จะใช้ในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น