วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่15

สัปดาห์ที่ 15  วันที่ 28ม.ค.-1ก.พ. 2556
           วันที่ 28 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม2/4 เรื่องการบวกทศนิยม   ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 29   เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องสมบัติการเท่ากัน  ช่วยอาจารย์จิตรลัดาเดินหนังสือแจ้งวันเวลาการติวเข้ม O-Net ให้นักเรียนชั้น ม 3 ม.6 แก่หัวหน้าหมวดต่างๆ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 31 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 1 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ GSP ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น