วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่18

สัปดาห์ที่ 18  วันที่ 18-22 ก.พ. 2556
           วันที่ 18 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
           วันที่ 19 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  คุมสอบนักเรียนชั้น ม.2/1 แทนครูพี่เลี้ยง สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  ทำแบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์รัฐวุฒิ ตกแต่งเวที และซุ้มที่ใช้ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6
          วันที่ 20 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/3และ ม.2/4 ทบทวนความรู้เรื่อง เส้นขนาน  ตรวจงานและสมุดจดของนักเรียนและให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง
          วันที่ 21  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ทบทวนความรู้เรื่อง เส้นขนาน  และให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง  บรรจุข้อสอบวิชา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 , ม.2/3และ ม.2/4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้น ม.2
          วันที่ 22 ตรวจงานและลงคะแนนให้นักเรียนที่ส่งงานเพิ่มเติม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และม.2/4 ทบทวนเรื่องที่เรียน และให้นักเรียนส่งงานที่ค้าง จัดห้องสอบ 426

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น