วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11ม.ค. 2556
           วันที่ 7 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารากที่ 3 สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/4 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม  ทำรายงานสรุปผลการกิจกรรมวันพ่อ จัดป้ายนิเทศเรื่องเส้นขนาน  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 8 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารากที่3  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 9 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กิจกรรมลูกเสือชั้น ม.2 เก็บสมุดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือ ม.2  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 10 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
           วันที่ 3    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค ช่วยอาจารย์จิตรลดา ทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันพ่อ  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดป้ายนิเทศเรื่องเพศศึกษาเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 4    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3-2/4 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารากที่ 3 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
   

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่11

           สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 31ธ.ค.2555 - 4 ม.ค.2556
           วันที่ 31-1     วันหยุด
           วันที่ 2          สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และม.2/4 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่10

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 24-28 ธ.ค. 2555
           วันที่ 24         โรงเรียนปิด
           วันที่ 25-28    กิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ที่สนามกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )  ช่วยอาจารย์ตกแต่งขบวนพาเหรด ขายของที่ระลึกงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่9

           สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
           วันที่ 17 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 เรื่องการหารากที่ 3โดยการแยกตัวประกอบ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 18 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 19 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่3 โดยการเปิดตาราง เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 20 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการหารากที่3 โดยการเปิดตาราง เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 21 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/4, ม.2/3 เรื่อง การหารากที่3 โดยการเปิดตาราง(ต่อ) ช่วยอาจารย์โสภาทำของที่ระลึกในงานศพของนักเรียนชั้น ม.4/1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่8

           สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 10-14 ธ.ค. 2555
           วันที่ 10    วันหยุด
           วันที่ 11    เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
           วันที่ 12-14  กิจกรรมสอบกลางภาค เดินข้อสอบของอาคาร 3 และจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับอาจารฝ่ายวิชาการ