วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 20

วันที่ 24-28 กันยายน 2555
24-25 กันยายน 2555 อยู่ประจำเวรวันอังคารทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 2  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
25-28 กันยายน 2555  สอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 มีหน้าที่เดินข้อสอบของอาคาร 3