วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

         วันที่ 4    ลาป่วย
         วันที่ 5    วันหยุด
         วันที่ 6    สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2/2 เรื่องการหารากที่สาม
         วันที่ 7   เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น ม.2/1 และ นักเรียนชั้น ม.5/3 แทนครูพี่เลี้ยง   สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3, ม.2/4  เรื่องการหาค่ารากที่สาม ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่7

 สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555                
                     วันที่ 3 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3 และ ม.2/4เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ