วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่17

สัปดาห์ที่ 17  วันที่ 11-15 ก.พ. 2556
           วันที่ 11 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/3และสอนม.2/4 ให้นักเรียนสอบท้ายบทเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม2/4 เรื่องการบวก การลบทศนิยม  ช่วยอาจารย์จรรย์ธนเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 12 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้นักเรียนสอบเรื่องการการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์  และสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2/2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วยอาจารย์จรรย์ธนและอาจารย์ปรีชาเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 13 กิจกรรมวันวิชาการ มีการจัดโชว์ผลงานของชุมนุมต่างๆ ชุมนุมคณิตศาสตร์มีการโชว์ผลงานของนักเรียน ( โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.1 ) มีการจัดเกมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น เกมสอยดาว พับกระดาษ เกม24 บิงโก้ ปาเป้า สนุกเกอร์ ไหนำโชค
          วันที่ 14 ตักบาตรอาหารแห้ง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/2  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์ลัดดาวัลย์สอนห้อง ม.2/1และ ม.5/3        ช่วยแนะนำการสร้างรูปตึก(ไฮโซกริส ) ให้นักเรียนชั้น ม.6/1
         วันที่ 15 ช่วยอาจารย์ณัฐพงษ์แจกไปประเมินเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ออกแบบใบประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.2/3 และ ม2/4 เรื่องมุมภายในและมุมแย้งของเส้นขนาน  ช่วยแนะนำการสร้างรูปตึก(ไฮโซกริส ) ให้นักเรียนชั้น ม.6/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น